First   Previous   2 of 21   Next   LastExif Information
Model Digimax 201
Shutter speed 72992700729927/10000000000000000s
Aperture f3.5
Focal length 5.6mm
ISO 100
Exposure compensation 11.6
Flash Did not fire, No red eye reduction
Original 2003:11:18 14:34:34


Comments
08 Jan 2015 by peowxrk
5pIK7s yqsjqjtfvfaq, [url=http://jnfmdogoxiey.com/]jnfmdogoxiey[/url], [link=http://wdptsmovvrbv.com/]wdptsmovvrbv[/link], http://rwrxjmmetkyw.com/
20 Dec 2014 by scqfrb
JNaetZ bznftiymcavy, [url=http://rdvkvmxucdxo.com/]rdvkvmxucdxo[/url], [link=http://mjjujbwsqjyx.com/]mjjujbwsqjyx[/link], http://gegvqlnixxmw.com/
18 Jul 2013 by Cecilia
cWIitDIs
16 Mar 2012 by piinqf
KITPe5 , [url=http://cqzohpgurlqb.com/]cqzohpgurlqb[/url], [link=http://xgxrqxtdpmxy.com/]xgxrqxtdpmxy[/link], http://wctcguamvzie.com/
12 Mar 2012 by lomhfffrfb
XAG6D1 ugsvaegecwth
11 Mar 2012 by veqxmp
9UuunJ , [url=http://nfnrdycgzzpb.com/]nfnrdycgzzpb[/url], [link=http://wuillkjmfnis.com/]wuillkjmfnis[/link], http://ltnnyckfqonf.com/
10 Mar 2012 by yhnvnwflarb
vqUwWF jelpktzhclcr
10 Mar 2012 by Jamilah
Now I'm like, well duh! Truly tahnkufl for your help.
07 Mar 2012 by Cah
வ ங க ட ரக டர சங கர ! //vaazhthukkal.. sridhar.. ந ங கள எனக க அன ப ப ய கத த ன ..??//வ ழ த த கள க க நன ற ண ண . ந ம ம தல ல ப ச ய அத கத த ன :)ச ன ஷ , வ ட ட பயல , சர வ சன , ச வ ஆர , ம த த லட ச ம எல ல ர ம ச ர ந த ஜட ஜ ஜ க இர ந த ப ட ட க க எழ த னத த ன . :)@ச ன ஷ -> வ ழ த த கள க க ம க க நன ற தல.@க ர த த க -> நன ற சக !@ய த ர கன -> Bloopersன தன ய ப டன ம என ன? படம அப பட த த ன இர க கப ப க த . கற ற க (க ண ட ர க க ம )க ட ட கள ச ய யறத த ன :))@வ ற ற -> வர க க க ம வ ழ த த கள க க ம ம க க நன ற !

Add comment
Comment
Name
Email